MBIRI YA KULERA

Potsiriza pa punziroli, ophunzira onse ayenera

KUTANTHAUZIRA MAWU OTI KULERA

KUFOTOKOZA CHIYAMBI CHA KULERA M’MALAWI

KUFOTOKOZA ZIFUKWA ZITATU ZIMENE ZINALEPHERETSA KUTI NTCHITO YA ZAKULERA IPITE MTSOGOLO M’MALAWI MUNO KALERA

CHAKA CHIMENE NTCHITO YA KULERA INAYAMBITSIDWANSO M’MALAWI

ZIFUKWA ZIMENE ZINAPAN GITSA KUTI NTCHITO YA KULERA A ILIMBIKITSIDE M’MALAWI

UBWINO WA KULERA

OVUTIKA NDI UCHEMBERE NGATI SAKUTSATIRA MALANGIZO A ZA KULERA

AMAYI AMENE AMAKUMANA NDI MAVUTO NGATI SAKULERA

KUBEREKA ANA MOCHEDWA MAI ATAKALAMBA (WA ZAKA ZOPYOLERA MAKUMI ATATU NDI MPHAMBU ZISANU)

KUBEREKA ANA AMBIRI NDIPONSO PAFUPIPAFUPI

NJIRA ZOLERERA ZA MAKOLO

ZIKHULUPIRIRO NDI NJIRA ZOLERERA ZIMENE MAKOLO AMAGWIRITSA NTCHITO

UBWINO WA NJIRA ZOLERERA ZA MAKOLO

KUIPA KWA NJIRA ZOLERERA ZA MAKOLO

NJIRA ZA MAKONO ZOLERERA ZOPEZEKA M’MALAWI

MBALI YA ABAMBO PA NKHANI YA KULERA

KONDOMU YA ABAMBO

Potsiriza pa phunziroli ophunzira onse ayenera:
  1. Kutanthauzira mau akuti kondumu ya abambo
  2. Kufotokoza mmene kondumu ya abambo imagwirira ntchito
  3. Kufotokoza kudalirika kwa kodumu ya abambo
  4. Kufotokoza ubwino wogwiritsa ntchito kondomu ya abambo
  5. Kufotokoza kuipa kwa kondomu ya abambo
  6. Kutchula woyenera Kugwiritsa ntchito kondomu ya abambo molingana ndi malamulo a za kulera M’Malawi
  7. Kutchula amene sangathe Kugwiritsa ntchito kondomu ya abambo molingana ndi malamulo a zakulera m’malawi
  8. Kulongosola malangizo a kagwiritsidwe ntchito ka makondomu a abambo
  9. Kusonye za luso la kavalidwe ndi kavulidwe ka kondomu ya abambo

TANTHAUZO

Ndi kathumba kamphira kopyapyala komwe abambo amaveka mbolo yawo katota kuti apewe kupereka mimbo kapena kupewa matenda opatsirana pogonana.

M’MENE IMAGWIRIRA NTCHITO

AMENE SAYENERAKUGWIRITSA NTCHITO KONDOMU YA AMAYI MOLINGANA NDI MALAMULO A ZA KULERA M’MALAWI

MALANGIZO A KAGWIRITSIDE NTCHITO KA KONDOMUYI

KUDALIRIKA KWAKE

UBWINO WAKE

KUPIYA KWAKE

WOYENERA KUGWIRITSA KONDOMU MOLINGANA M’MALAMULO A ZAKUSERA M’MALAWI

AMENE SANGATHE KUGWIRITSA NTCHITO KONDAMU YA ABAMBO MOLINGANA MALAMULO A ZAKULERA

MALANGIZO AKAGWIRITSIDWE NTCHITO KA KONDOMU YA ABAMBO

KATAYIDEWE KA MAKONDOMU

KONDOMU YA AMAYI

Potsiriza pa phunziroli ophunzira onse ayenera:

TANTHAUZO

Ndi kathumba kopyapyala ka mphira kozungulira kutsinde ndi kukamawa

M’MENE IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA KONDOMUYI

UBWINO WOGWIRITSA NTCHITO KONDOMUYI

KUIPA KWA KONDOMUYI

WOYENERA KUGWIRITSA NTCHITO KONDOMU MOLINGANA NDI MALAMULO A ZA KULERA M’MALAWI

DZWANI IZI

MAPIRITSI A MPHAMVU IMODZI

Potsiriza pa punziroli ophunzira onse ayenera :
TANTHAUZO

HOLOMONI IMENE IRI MUMAPIRITSI A MPHAMVU IMODZI

MMENE AMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA MAPIRITSWA

UBWINO WA MAPIRITSWA

KUIPA KWA MAPARITSIWA

WOYENERA KUMWA MAPIRITSIWA

WOSAYENERA KUMWA MAPIRITSIWA

MAPIRITSI A MPHAMVU ZIWIRI

Potsiriza pa phunziroli ophunzia onse ayenera

TANTHAUZO

MAHOLOMONI AMENE AMAPEZEKA MU MAPIRITSI A MPHAMVU ZIWIRI

MMENE AMAGWIRIRI NTCHITO

KUDALIRIKA KWA MAPIRITSIWA

UBWINO WA MAPIRITSIWA

KUIPA KWA MAPIRITSIWA

OYENERA KUMWA MAPIRITSIWA

WOSAYENERA KUMWA MAPIRITSIWA

NJIRA YOLERERA YOYAMWITSA MKAKA WA M'MAWERE

Tanthauzo la njira yolerera poyamwitsa mkaka wa m'mawere

Zomwe zimachitika nthawi yoyamwitsa.

Mgwirizano omwe ulipo pakati pa kusasamba mayi akuyamwitsa ndi kusatenga mimba.

Zomuyenereza mai kugwiritsa ntchito nvira yolerera poyamwitsa mkaka wa m'mawere.

KATALIKIDWE KOGWIRITSA NTCHITO NJIRA YOLERERA POYAMWITSA MKAKA WA M'MAWERE

Ubwino wina

Kuipa kwa njirayi

Woyenera kugwiritsa ntchito njirayi

Wosayenera kugwiritsa ntchito nsirayi

JAKISONI WOLERERA

MMENE JAKISONI WOLERA AMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA NJIRAYI

UBWINO WA NJIRAYI

KUIPA KWA NJIRAYI

OYENERA KULANDIRA NJIRAYI

AMENE SAYENERA KULANDIRA NJIRAYI

ZOVUTA ZA JAKISONI WOLERERA

LUPU

Ndi chipangizo cha pulasitiki chimene chimaikidwa mu chiberekero kuti ma iasatenge mimba

MITUNDU YA LUPU IMENE IMAPEZEKA M'MALAWI

KOPA T380A - ndi kachipangizo ka pulasitiki kokhala ngat ilemba la "T" ndipo kanazunguliridwa ndi mankhwala a kopa. Kali ndi tizingwe tiwiri kumapeto kwake. Lupu imeneyi ndi imene ikugwiritsidwa ntchito masiku ano

LIPESI LUPU- ndi kachingwe kapulasitiki kokhala ndi lemba la "S" ndipo kalibe mankhwala kali ndi tizingwe tiwiri kumapeto kwake

MMENE NJIRAYI IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA NJIRAYI

UBWINO WOGWIRITSA NTCHITO NJIRAYI

KUIPA KWA NJIRAYI

AMENE ANGATHE KUGWIRITSA NTCHITO NJIRAYI

AMENE SANGAGWIRITSE NTCHITO NJIRAYI

NOLUPULANTI / JADELLE

MMENE IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWAKE

UBWINO WAKE

KUIPA KWAKE

AMENE ANGATHE KUGWIRITSA NJIRAYI

AMENE SANGAWIRITSE NTCHITO NJIRAYI

KUTSEKA ABAMBO

M'MENE IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA NJIRAYI

UBWINO WAKE

KUIPA KWAKE

AMENE ANGATHE KUTSEKETSA

AMENE SAYENERA KUTSEKETSA

KUTSEKA AMAYI

MOMWE IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA NJIRAYI

UBWINO WAKE

KUIPA KWAKE

AMAYI OYENEREZEDWA KUTSEKETSA

AMAYI AMENE SAYENERA KUTSEKETSA

IMEJENSI KONTIRASEPUSHONI

MITUNDU YA IMEJENSI KONTIRASEPUSHONI

KULONGOSOL A MMENE NJIRA ZA IMESENSI KONTIRASEPUSHONI ZIMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA IMAJENSI KONTIRASEPUSHONI

UBWINO WAKE

KUIPA KWA IMAJENSI KONTIRASEPUSHONI

WOYENERA KUGWIRITSA NTCHITO NJIRAYI

AMENE SAKUYENERA KUGWIRITSA NTCHITO NJIRAYI

NJIRA ZOLERERA ZA CHILENGEDWE

MITUNDU YA NJIRAYI

MMENE NJIRAYI IMAGWIRIRA NTCHITO

KUDALIRIKA KWA NJIRA ZA CHILENGEDWE

UBWINO WA NJIRA ZA CHILENGEDWE

KUIPA KWA NJIRA ZACHILENGEDWE

AMENE ANGATHE KUGWIRITSA NTCHITO

AMENE SANGATHE KUGWIRITSA NTCHITO NJIRAYI


Provided by Doris Nyirongo NMT